รวม Resource ที่น่าสนใจที่เราเคยใช้ประโยชน์... ^^~

Objective-C Math functions


http://www.touch-code-magazine.com/objective-c-math-functions/


Tutorial by MacfeteriaUINavigationController Customization Tutorial


Asset Libraries and Blocks in iOS 4


Mac - Terminal(CMD) Commands
Tanseven

เป็น Blog ของรุ่นพี่คนนึงครับ... 
iPhone SDK Articles

IOS SDK TUTORIALSiPhone Development Course

http://onoaonoa.wordpress.com/iphone-development-course/

Objective-C Category

Magic of NSLog

Objective-C Coding Style :: Naming

Auto Reference Counting [Part I]

How To Choose 

The Best XML Parser for Your iPhone Project

http://www.raywenderlich.com/553/how-to-chose-the-best-xml-parser-for-your-iphone-project
Parse XML ด้วย NSXMLParser


http://khomkrit.blogspot.com/2010/01/parse-xml-nsxmlparser.html


เป็นการอ่านข้อมูล และเก็บข้อมูล เป็น plist (Property List) File นะ


http://iphonebyradix.blogspot.com/2011/03/read-and-write-data-from-plist-file.html

รวมรายชื่อ Font สำหรับใช้บน iOS Dev ทั้งหมด
http://bees4honey.com/blog/tutorial/ios-fonts-iphone-4-and-ipad-fonts-list/

Succlassing UIAlertView
http://joris.kluivers.nl/iphone-dev/?p=CustomAlert

UIViewAnimationTransition
http://stackoverflow.com/questions/3838219/showing-pushviewcontroller-animation-look-like-presentmodalviewcontroller


UIGestureRecognizer การกระทำต่าง ๆ 
ที่ผู้ใช้กระทำต่อ View ในรูปแบบต่าง ๆ 
http://www.icodeblog.com/2010/10/14/working-with-uigesturerecognizers/


UIGestureRecognizer อันเดิม
แต่อันนี้ Focus Tapped และ DoubleTapped
http://www.waterworld.com.hk/en/blog/use-uigesturerecognizer-handle-single-tap-and-double-tap


Change Navigation Bar 
:: Solid Color and BackgroundImage
http://foobarpig.com/iphone/uinavigationbar-with-solid-color-or-image-background.html


Blog ของ พี่เก้า 
http://neokain.blogspot.com/


Basic Game Audio in iOS

http://www.icodeblog.com/2009/05/04/iphone-game-programming-tutorial-part-4-basic-game-audio/


Game Center Overview

http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/NetworkingInternet/Conceptual/GameKit_Guide/GameCenterOverview/GameCenterOverview.htmliPhone SDK- How To Add Game Center To Your App


http://www.youtube.com/watch?v=9avpP0hYwik&feature=related


Facebook SDK – Posting to User News Feed

http://www.icodeblog.com/2011/03/28/facebook-sdk-posting-to-user-news-feed/

Facebook iOS SDK
https://github.com/facebook/facebook-ios-sdk

Guide for Mobile Development with Facebook SDK
http://developers.facebook.com/docs/guides/mobile/#ios

Facebook Graph API
http://developers.facebook.com/docs/reference/api/

How to Create Facebook Albums 
with Facebook iOS SDK
http://stackoverflow.com/questions/6664256/how-to-create-new-photo-album-for-facebook-with-iphone


Playing Sounds/Audio with AVAudioPlayer

don't forget add AVFoundation.framework

http://iphonedevelopertips.com/audio/playing-soundsaudio-avaudioplayer.html

Set Up MGTwitter Engine for iOS
http://khomkrit.blogspot.com/2009/11/mgttwitterengine-twitter-client.html


Clone UIImagePickerController using 
Assets Library Framework
http://www.icodeblog.com/2010/10/07/cloning-uiimagepickercontroller-using-the-assets-library-framework/


Custom UITableViewCells with Interface Builder


http://www.e-string.com/content/custom-uitableviewcells-interface-builder

Custom TableView Cell by @neokain (Thai)
http://neokain.blogspot.com/2011/05/uitableviewcell.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neokain+%28Neokain%29


ทำฟอร์มกรอกข้อมูลบน iOS ด้วย ELCTextfieldCell


http://neokain.blogspot.com/2011/05/ios-elctextfieldcell.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+neokain+%28Neokain%29

http://ios.biomsoft.com/category/ios-tips/ios-sdk/


Resource ที่คาดว่าจะเอาไว้ทำ  Mini Project วิชา Data Communication


Create XML File with Java
http://www.roseindia.net/xml/dom/CreatXMLFile.shtml

Socket API Tutorial
http://csis.pace.edu/~bergin/Java/clientserver.pdf
http://download.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html
http://edn.embarcadero.com/article/31995

Examples
http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=31027

http://www.slideshare.net/jignesh/socket-programming-tutorial
http://www.prasannatech.net/2008/07/socket-programming-tutorial.html
http://www.java-samples.com/showtutorial.php?tutorialid=738

Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)