Add Facebook Like and Comment to Your Website.

นำโค้ดนี้ไปไว้ใน Website ของคุณได้เลย นี่เป็น Code ปุ่ม Like และ Comment ของ Facebook
เมื่อใส่ไปแล้ว จะได้รูปร่าง หน้าตาแบบนี้
Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22