[iOS Dev] Request RESTFul API with AFNetworking

Library ที่เราจะใช้กันคือ AFNetworking นะครับ

ดังนั้นขอให้คนที่เข้ามาอ่าน Blog นี้ทำการ Set up Library นี้กับ Project ของคุณก่อน
ผมเขียนไว้แล้วที่ 

[iOS Dev] Network Programming with AFNetworking Library

โดย Server ที่ Provide API ก็จะเป็น Server ง่ายๆ ที่เขียนด้วย Ruby on Rails 
โดยมีจะ User Table ที่มี 3 Field คือ first_name, last_name, email (ที่เหลือ Rails generates)

ส่วน Format ที่เลือกใช้คือ JSON :)

Blog นี้จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ให้ดูนะครับ ว่าจะเป็นยังไงก่อน
ส่วนของ Code และ Explanation จะอยู่ที่นี่ครับ

[iOS Dev] Request RESTFul API with AFNetworking 
(Code Explanation)
http://www.macbaszii.com/2012/11/ios-dev-request-restful-api-with_7.html

หน้าตา UI ที่ทำไว้ก็เรียบง่ายแบบนี้ครับ มีแค่ปุ่ม 4 ปุ่ม สำหรับ 4 RESTFul method และ UITextView 
ที่ใช้ Represent JSON Data ที่ถูกส่งกลับมา .... 

มาเริ่มกันเลยนะ ที่ GET Request
การทำงานคือ Fetch API ของข้อมูลทั้งหมดใน Users Table กลับมา


POST Request
สั่งให้เพิ่ม Row เข้าไปโดยที่ให้ first_name: exam, last_name: ple, email: example@gmail.com

DELETE Request
สั่งให้ลบ Row สุดท้ายโดยเก็บ id ของ Row สุดท้ายไว้ตอนที่ GET มา

PUT Request
สั่งให้อัพเดท Row สุดท้ายโดยให้ first_name: changedFirstName, last_name: changedLastName, email: changedEmail@gmail.com

Popular posts from this blog

12 วิธี การบริการและดูแลลูกค้าในร้าน Starbucks

ประสบการณ์การถ่ายภาพดาราศาสตร์ (Astrophotography)

"อีสุกอีใส" ประสบการณ์เมื่อต้องมาเป็นตอนอายุ 22